Selecteer een pagina

Artikel 1: Algemene bepalingen

De elektronische webwinkel van Antoine met adres Sint-Antoniusstraat 74, 2000 Antwerpen (België), gekend onder de handelsnaam Antoine BV, BTW BE 0685 432 781, RPR Antwerpen, (hierna Antoine) biedt haar klanten de mogelijkheid om producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webwinkel assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Antoine. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen en/of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.
Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 14). Antoine is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Antoine is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Antoine.
Antoine is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

1. De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Antoine assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Antoine. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De klant heeft de keuze tussen de betaalmethoden vermeld op de website en aangeboden bij het plaatsen van de bestelling
2. de klant kan ervoor kiezen om artikelen die online werden aangekocht en betaald, in de winkel af te halen. De afhaling dient te gebeuren binnen de 30 dagen na datum van de online betaling. Zo niet wordt de aankoop ontbonden en kan Antoine het artikel of de artikelen opnieuw te koop aanbieden, met teruggave van de aankoopprijs

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Antoine. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Antoine te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.
Artikel 6: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Antoine beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Antoine zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, dient te worden gemeld aan een zaakvoerder of medewerker, op één van de volgende wijzen:
• Via email aan info@antoine-antwerpen.be
• Telefonisch op het nummer 0032 494 400 056
• In de winkel, in persoon

Elke klacht die via email wordt ingediend, wordt binnen de 3 werkdagen behandeld.
Elke klacht die telefonisch of in persoon in de winkel wordt ingediend, wordt binnen de 3 werkdagen behandeld.
Ongeacht op welke wijze de klacht wordt ingediend, dient steeds vermelding gemaakt te worden van het bestelnummer en een gedetailleerde omschrijving van de zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming die aan de basis ligt van de klacht.

Artikel 8: Garantie

1. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel heeft garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt Antoine zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. Antoine behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
1. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Antoine klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Antoine. Antoine hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen. indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Antoine het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal u zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen :
De consument heeft het recht aan Antoine mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de Antoine klantendienst. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwacht Antoine dat de klant zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Om de goederen te mogen terugsturen, is het vereist dat de klant de verpakking enkel opent en het goed enkel gebruikt in de mate die nodig is om te beoordelen of de klant het goed wil houden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar niet gedragen/gebruikt. Als de klant de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk samen met de originele verpakking gebeuren, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onderstaande instructies. Als de goederen meer verregaand gebruikt zijn dan nodig om deze te beoordelen zoals dat ook in een gewone fysieke winkel zou gebeuren, zal de waardevermindering die het goed als gevolg hiervan geleden heeft, aan de klant aangerekend worden.
Antoine behoudt zich het recht voor om alvast de volgende goederen niet terug te nemen of de waardevermindering aan te rekenen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
De Klant heeft 14 dagen voor het melden van retour, NA deze melding heeft de klant nogmaals 14 nieuwe dagen voor het retourneren zelf. De webwinkel voldoet terugbetaling binnen 14 dagen na deze melding mits het product in goede orde is ontvangen!
De directe kosten van het terugzenden van de goederen zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10: Privacy

Antoine verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van Antoine toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van Antoine bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Antoine uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen.
Voor meer info vraag het privacy-charter van Antoine. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.
Door de algemene voorwaarden goed te keuren , stemt u in met de verzending van uw informatie naar de Verenigde Staten, die mogelijk andere wetten hebben met betrekking tot gegevensverzameling en privacy dan het land van waaruit u dergelijke gegevens hebt verstrekt.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Antoine om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Antoine Klantendienst

De Antoine klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)494 400 056 of info@antoine-antwerpen.be

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Antoine. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Antoine kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden deze gelden ook voor Pre Orders die reeds betaald zijn.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

1. Antoine beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Antoine, nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de Antoine ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Antoine binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een klant zich allereerst te wenden tot Antoine. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de klant zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de klant de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Antoine als klant stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de klant betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van Antoine niet op, tenzij dit schriftelijk anders aangeven wordt.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Antoine, zal deze naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15: Toepasselijk recht – Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Antwerpen bevoegd.

Artikel 16 :

Antoine mag ten alle tijden en zonder uitleg of verklaring iedere verkoops-overeenkomst te beëindigen zonder reden of enige voorwaarden zonder enige compensatie of schade vergoeding te betalen voor de anulering. Antoine engageert zich wel het volledige bedrag en eventuele verzendkosten terug te betalen die zijn betaald door de klant terug te storten binnen de 14 dagen

Artikel 17 : voorbestellingen voor “limited editions”

Voorschot
Het is mogelijk om voorbestellingen te doen op artikels van een beperkte reeks, de zogenaamde Limited Editions. Een voorbestelling is slechts definitief na betaling van een voorschot van 30 %
Bij artikels Limited Edition beschikt de klant over een bedenktijd van 14 dagen, te rekenen vanaf het moment van betaling van het voorschot. Indien de klant gebruik maakt van zijn recht om tijdens de bedenktijd de aankoop te annuleren, blijft het voorschot verworven door de verkoper.
(Af)betaling aankoop artikel Limited Edition
De klant heeft de keuze tussen de betaling van het restbedrag (aankoopprijs – 30 % voorschot) op het moment van de afhaling, respectievelijk de levering van het artikel enerzijds of een afbetaling in maandelijkse schijven van het restbedrag (aankoopprijs – voorschot) in afwachting van de levering, respectievelijk de afhaling van het artikel anderzijds.
De klant deelt zijn keuze mee bij het betalen van het voorschot.
Eigendomsvoorbehoud
Het artikel blijft eigendom van de verkoper zolang het restbedrag niet is betaald of zolang er nog afbetalingen dienen te gebeuren. De verkoper gaat over tot levering van het goed op het moment dat hij de volledige prijs ontvangen heeft.

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@antoine-antwerpen.be Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.”